Strona główna » Aktualności » Światowy Dzień Walki z Rakiem – poMOC na RAKA!

Światowy Dzień Walki z Rakiem – poMOC na RAKA!

PoMOC na RAKA - SZEWCZUK

Światowy Dzień Walki z Rakiem – poMOC na RAKA!

KOMPLEKSOWE WSPARCIE NA KAŻDYM ETAPIE CHOROBY


CZYM JEST PAKIET POMOC NA RAKA?

Pomoc na Raka to kompleksowe ubezpieczenie, które zapewnia świadczenia pieniężne wypłacane na kluczowych etapach leczenia. dostęp do specjalistycznych konsultacji i badań oraz pomoc w organizacji codziennego życia osoby dotkniętej chorobą nowotworowąDLA KOGO PRZEZNACZONY JEST PAKIET POMOC NA RAKA?

Pakiet Pomoc na Raka to ubezpieczenie skierowane w szczególności do osób potrzebujących zabezpieczenia finansowego na wypadek zachorowania na nowotwór. Umowa ubezpieczenia może być zawarta przez osobę, która ukończyła 18 rok życia i nie ukończyła 50 roku życia w przypadku pakietu dla Ubezpieczonego i 69 rok życia – w przypadku pakietu dla dzieckaZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ

W ramach ochrony podstawowej zakres ubezpieczenia obejmuję śmierć ubezpieczonego. W ramach umów dodatkowych zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony w zależności od posiadanego wariantu o :

 • rozpoznanie odpowiednio u Ubezpieczonego lub dziecka Ubezpieczonego nowotworu w okresie udzielania ochrony
 • przeprowadzenie odpowiednio u Ubezpieczonego lub dziecka Ubezpieczonego operacji medycznej lub wydanie skierowania na taką operację w okresie 24 miesięcy od daty rozpoznania nowotworu
 • poddanie odpowiednio Ubezpieczonego lub dziecka Ubezpieczonego cyklowi chemioterapii lub skierowanie na taki cykl w okresie 24 miesięcy od daty rozpoznania nowotworu
 • poddanie odpowiednio Ubezpieczonego lub dziecka Ubezpieczonego cyklowi radioterapii lub skierowanie na taki cykl w okresie 24 miesięcy od daty rozpoznania nowotworu
 • świadczenie okresowe realizowane przez okres 12 miesięcy w przypadku rozpoznania u Ubezpieczonego lub dziecka Ubezpieczonego nowotworu złośliwego lub niezłośliwego guza mózgu w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej
 • korzystanie odpowiednio przez Ubezpieczonego lub u dziecka Ubezpieczonego ze świadczeń assistance medycznego w przypadku rozpoznania nowotworu przez okres 24 miesięcy od daty przyznania prawa do świadczenia z tytułu rozpoznania nowotworu
 • organizację i pokrycie kosztów ambulatoryjnych świadczeń medycznych realizowanych odpowiednio dla Ubezpieczonego lub dziecka Ubezpieczonego w okresie 24 miesięcy od daty przyznania prawa do świadczenia z tytułu rozpoznania nowotworu
 • przygotowanie Drugiej Opieki Medycznej oraz pomoc w planowaniu lub organizacji leczenia, o których realizację Ubezpieczony wystąpił w okresie 24 miesięcy od daty przyznania prawa do świadczenia z tytułu rozpoznania odpowiednio u Ubezpieczonego lub dziecka Ubezpieczonego nowotworu złośliwego lub niezłośliwego guza mózgu.


OKRES TRWANIA UMOWY UBEZPIECZENIA

Umowa podstawowa zawierana na okres jednego roku, licząc od daty początku ochrony określonej w polisie. Po upływie każdego rocznego okresu trwania umowy ubezpieczenia ulega ona przedłużeniu na kolejny roczny okres na tych samych warunkach, o ile żadna ze Stron nie postanowi inaczej. Oświadczenie wyrażające wolę nieprzedłużenia umowy na kolejny okres powinno być złożone drugiej Stronie na 30 dni przed końcem okresu na jaki została zawarta.

Umowy dodatkowe zawierane są na ten sam okres i w tym samym trybie co umowa podstawowa.

Umowa rozwiązuję się :

 • z dniem odstąpienia przez Ubezpieczającego od umowy podstawowej
 • z dniem śmierci Ubezpieczonego
 • z upływem ostatniego dnia roku polisy, w którym Ubezpieczony ukończył 69 lat, chyba że polisa wskazuję inaczej
 • z upływem ostatniego dnia roku polisy, jeżeli Ubezpieczony nie wyraził zgody na zmianę warunków umowy
 • z upływem ostatniego dnia miesiąca polisy, w którym wysokość składki ulega obniżeniu poniżej minimalnej wysokości składki określonej w Tabeli opłat i limitów
 • z ostatnim dniem miesiąca polisy, w którym Ubezpieczający złożył oświadczenia o wypowiedzeniu umowy
 • w przypadku rezygnacji Ubezpieczonego z ubezpieczenia, z upływem okresu, za jaki opłacono ostatnią składkę,
 • z upływem okresu, na jaki została zawarta, jeżeli jedna ze Stron wyrazi wole nieprzedłużenia umowy na kolejny okres.
 Nie jesteś zdecydowany na zakup takiego typu ubezpieczenia? Może warto zadać sobie poniższe pytania?
 • Czy masz pewność, że jeśli zachorujesz na nowotwór publiczna służba zdrowia zapewni Ci odpowiednią opiekę?
 • Czy jesteś w stanie ponieść wysokie koszty, które mogą pojawić się na różnych etapach leczenia?
 • Czy Ty i Twoja rodzina poradzicie sobie bez dodatkowych środków pieniężnych rekompensujących częściową utratę dochodów związaną z Twoją mniejszą dyspozycją zawodową?
 • Czy w sytuacji poważnej choroby chcesz mieć dostęp do szybkich konsultacji specjalistycznych i badań pozwalających na dokładniejszą diagnozowanie monitorowanie przebiegu choroby?


NAJWAŻNIEJSZE ZALETY UBEZPIECZENIA poMOC na RAKA!
 • wsparcie finansowe na kluczowych etapach leczenia,
 • dostęp do specjalistycznych konsultacji i badań oraz pomoc w organizacji codziennego życia osoby dotkniętej chorobą,
 • w pakiecie dla dzieci w ramach jednej składki wszystkie Twoje dzieci do 18 roku życia objęte są ochroną
 • prosty sposób zawarcia umowy w tym brak wymogu badań lekarskich

LECZENIE POWAŻNEJ CHOROBY WYMAGA CZASU I PIENIĘDZY