Strona główna » Aktualności » Obowiązkowe Ubezpieczenie OC rolnika

Obowiązkowe Ubezpieczenie OC rolnika

tractor-3492533_960_720

Obowiązkowe Ubezpieczenie OC rolnika

Kto ma obowiązek ubezpieczać


Jeżeli jesteś :

  • rolnikiem (osobą fizyczną, w której posiadaniu lub współposiadaniu jest gospodarstwo rolne tj. obszar użytków rolnych, gruntów pod stawami oraz sklasyfikowanych jako użytki rolne gruntów pod zabudowaniami, przekraczający łącznie powierzchnię 1,0 ha,
  • jeżeli podlega on w całości lub części opodatkowaniu podatkiem rolnym, a także obszar takich użytków i gruntów, niezależnie od jego powierzchni,
  • jeżeli jest prowadzona na nim produkcja rolna, stanowiąca dział specjalny w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych),

to masz obowiązek ubezpieczyć Twoją odpowiedzialność cywilną z tytułu posiadania tego gospodarstwa.

Kogo obejmuję ochrona ubezpieczeniowa?

Ubezpieczeniem OC rolników jest objęta odpowiedzialność cywilna rolnika oraz każdej osoby, która pracując w gospodarstwie rolnym w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej wyrządziła szkodę w związku z posiadaniem przez rolnika tego gospodarstwa rolnego.

Kiedy przysługuje odszkodowanie?

Odszkodowanie przysługuje, jeżeli rolnik, osoba pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub osoba pracująca w jego gospodarstwie rolnym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z posiadaniem przez rolnika tego gospodarstwa rolnego szkodę, będącą następstwem:
  • śmierci
  • uszkodzenia ciała
  • rozstroju zdrowia bądź utraty
  • zniszczenia lub uszkodzenia mienia
Odszkodowanie przysługuje także w przypadku, gdy szkoda powstała w związku z ruchem pojazdów wolnobieżnych w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym, będących w posiadaniu rolników posiadających gospodarstwo rolne i użytkowanych w związku z posiadaniem tego gospodarstwa rolnego.

Suma Gwarancyjna

Wysokość sum gwarancyjnych jest nie niższa niż sumy określone w „Ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych”.
Kwoty wyrażone w euro przeliczane są przy zastosowaniu kursu średniego Narodowego Banku Polskiego, który obowiązywał w dniu wyrządzenia szkody.