Strona główna » Aktualności » Ubezpieczenie mienia rolników.

Ubezpieczenie mienia rolników.

upl551eb4683c4cd8.15845238

Ubezpieczenie mienia rolników.

Przedmiotem ubezpieczenia mogą być:

1) Mienie w gospodarstwie rolnym:

  • – ruchomości domowe i stałe elementy,
  • – budowle, w tym ogrodzenie siedliska gospodarstwa rolnego,
  • – urządzenia (wyposażenie budynków gospodarczych) i narzędzia,
  • – produkty rolne (ziemiopłody), materiały i zapasy,
  • – zwierzęta gospodarskie,

2) Maszyny rolnicze (sprzęt) – AgroCasco,

3) Dodatkowo można ubezpieczyć się w zakresie:

  • odpowiedzialności cywilnej z tytułu świadczenia usług turystycznych w gospodarstwie rolnym,
  • odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym,
  • następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

Umowa może obejmować urządzenia i narzędzia, takie jak: wyposażenie budynków gospodarczych, np. sortowniki, wialnie, młynki do rozdrabniania, sieczkarnie, pompy, poidła, dojarki, zagrody i boksy dla zwierząt oraz różnego rodzaju narzędzia do prowadzenia napraw lub prac w gospodarstwie rolnym.

Mienie w gospodarstwie rolnym może być objęte ochroną w zakresie zdarzeń losowych tj. deszczu nawalnego, dymu i sadzy, gradu, huraganu, lawiny, naporu śniegu, osuwania się ziemi, powodzi, podtopienia, pożaru, przepięcia, trzęsienia ziemi, uderzenia pioruna, uderzenia pojazdu, upadku drzew lub masztów, wybuchu, upadku statku powietrznego, wybuchu, zalania, zapadania się ziemi oraz zniszczeń w wyniku akcji ratowniczej w związku z ww. zdarzeniami.

Maszyny rolnicze (sprzęt) mogą zostać objęte ochroną w zakresie:

podstawowym obejmującym ochroną w zakresie zdarzeń losowych tj. deszczu nawalnego, dymu i sadzy, gradu, huraganu, lawiny, naporu śniegu, osuwania się ziemi, powodzi, podtopienia, pożaru, przepięcia, trzęsienia ziemi, uderzenia pioruna, uderzenia pojazdu, upadku drzew lub masztów, wybuchu, upadku statku powietrznego, wybuchu, zalania, zapadania się ziemi oraz zniszczeń w wyniku akcji ratowniczej w związku z ww. zdarzeniami.

pełnym – obejmującym w/w ryzyka oraz dodatkowo: zderzenie z osobami, przedmiotami lub zwierzętami oraz kradzież z włamaniem, rozbój, dewastację.

Umowę mienie rolnicze  można zawierać przez okres 12 miesięcy. Na wniosek Ubezpieczającego, umowa może być zawarta się na okres krótszy (ubezpieczenie krótkoterminowe) w celu wyrównania okresów ubezpieczenia.

Maszyny rolnicze (sprzęt) AgroCasco – przez okres 12 miesięcy albo przez okres 3 miesięcy (ubezpieczenie krótkoterminowe).