Strona główna » Aktualności » Ubezpieczenie Firmy – z Myślą o Firmie

Ubezpieczenie Firmy – z Myślą o Firmie

ubezpieczenie firmy - szewczuk kopia

Ubezpieczenie Firmy – z Myślą o Firmie

Od niedawna Generali wprowadziło zmiany w swoim ubezpieczeniu jak również poszerzyło zakres ubezpieczeń firmy o dodatkowe ryzyka oraz pakiety ubezpieczeń.

SPECJALNY PAKIET PANDEMICZNY

 • STACJONARNY SPRZĘT ELEKTRONICZNY – objęty jest ochroną również podczas transportu wewnątrzzakładowego w obrębie miejsca ubezpieczenia oraz w miejscu zamieszkania pracownika w przypadku wykonywania tam obowiązków służbowych.
 • PRZEGLĄDY – jeżeli ze względu na siłę wyższą (zdarzenia o charakterze przypadkowym lub naturalnym, zewnętrzne w stosunku do Ubezpieczonego, niemożliwe do przewidzenia, którego skutkom nie można zapobiec) nie ma możliwości przeprowadzenia przeglądów okresowych wymaganych przepisami prawa ochrona jest utrzymana.
 • NOWA KLAUZULA – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe wskutek utraty danych osobowych, do których doszło wskutek niewłaściwego działania pracownika poza siedzibą przedsiębiorcy – w takich przypadkach poszkodowany może liczyć na zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.
 • NOWE USŁUGI ASSISTANCE
  • zdalny IT – zdalna pomoc informatyka, szczególnie przydatne dla osób pracujących, w domu, nie siedzibie firmy, gdzie czasami jest ktoś kto pomoże. Limit – 5 świadczeń.
  • assistance medyczny – pomoc po pobycie w szpitalu w związku z COVID-19 tj. transport i pomoc psychologa, dla pracownika i pracodawcy. Limity wielokrotne, jeżeli dotyczą różnych zdarzeń. Oznacza, że nie ma limitu na osobę.
  • pracownik tymczasowy – organizacja i pokrycie kosztów zatrudnienia pracownika na zastępstwo, jeżeli dotychczasowy pracownik zostanie uznany za niezdolnego do pracy przez okres nie krótszy niż 1 miesiąc z powodu nieszczęśliwego wypadku lub poważnego zachorowania. Limit – 3 x 3 000zł.

ASSISTANCE WINDYKACYJNY – nowa usługa

Jeżeli Twój Klient ma problem z płatnościami od swoich kontrahentów pomożemy odzyskać pieniądze. We współpracy z firmą VINDICAT oferujemy prosty sposób na odzyskanie swoich należności.

Wypłacalność firm może być zagrożona w dobie obostrzeń wprowadzanych przez rząd. Dzięki tej formie assistance pomożemy naszym klientom utrzymać płynność finansową i działać dalej.

ZMIANY DLA BUDYNKÓW W BUDOWIE

Na etapie budowy ochrona również w ramach klauzul Ubezpieczenie szyb i innych elementów stałych od stłuczenia i Ubezpieczenia mienia od dewastacji . Zalanie i deszcz w zakresie ochrony od stanu surowego zamkniętego (do tej pory deszcz w zakresie).

UTRATA ZYSKU

Oferta dla firm, które wykupiły mienie od zdarzeń losowych. Ubezpieczenie dotyczy różnicy pomiędzy wartością przychodu jaki ubezpieczony osiągnąłby zrealizowaniu zamówionych usług świadczonych w ramach działalności w okresie odszkodowawczym, a kosztami stałymi, jakie by poniósł na ich wykonanie, gdyby nie wystąpiła przerwa bądź zakłócenie prowadzonej działalności spowodowanej szkodą w ubezpieczonym mieniu.

Okres odszkodowawczy to 3 lub 6 miesięcy, Suma ubezpieczenia to max 200 000 zł. Franszyza redukcyjna to 3 dni.

EUROPA/ŚWIAT

Maszyny, urządzenia przenośne – ochrona na terenie Europy (Unii Europejskiej, oraz Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Lichtensteinie, Islandi i Norwegii.

 • w zakresie ognia w podstawowym zakresie ubezpieczenia
 • Klauzula nr 13 Ubezpieczenie mienia poza miejscem ubezpieczenia – możliwość rozszerzenia o ryzyko kradzieży z włamaniem i rabunku z zachowaniem wymogu zabezpieczeń.

OC – dodatkowa opcja : CAŁY ŚWIAT z wył USA, Kanady oraz Austrii (wyłączając w to ich terytoria zależne)

POZOSTAŁE ZMIANY

 • Klauzule rozszerzające zakres ochrony – wprowadzenie zapisu doprecyzowującego w sytuacji kiedy klient ma kilka polis “Wyłączone klauzulę mają zastosowanie do wszystkich lokalizacji ubezpieczonych w ramach niniejszych OWU”. Wystarczy, że na jednej z nich wykupi klauzulę, a dotyczą one wszystkich polis. Oczywiście w okresie wspólnego okresu ochrony.
 • Środki obrotowe – definicja – dopisanie “oraz przyjęte w celu dalszej sprzedaży na podstawie umowy franczyzy”
 • Katastrofa Budowlanazmiana w wyliczeniu limitu : limit odpowiedzialności ograniczony jest do kwoty 1 000 000zł – nie więcej niż suma ubezpieczenia mienia w ramach ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych) na jedno i wszystkie zdarzenia ubezpieczeniowe.
 • Klauzula ITwprowadzenie do wyłączeń generalnych szkód związanych, w skrócie, z działaniem programu komputerowego, oprogramowania, nośników.
 • Szyby i inne przedmioty od stłuczeniadodanie słowa : “lub ceramiczne” w: “lustrach i innych stałych elementach szklanych lub ceramicznych stanowiących wyposażenie użytkowanego lokalu” Oznacza przyjęcie odpowiedzialności za stałe elementy ceramiczne.
 • Przesyłki kurierskiewprowadzone wyłączenia mienia od zdarzeń losowych w przesyłkach pocztowych i kurierskich ubezpieczanych jako mienie osób trzecich.
 • Mienie w transporcie wprowadzenie wyłącznie mienia przewożonego zarobkowo w ramach działalności gospodarczej w celu doprecyzowania. Oferta mienia w transporcie na pakiecie nie jest dla firma zarobkowo zajmujących się transportem.
 • Brońwprowadzenie wyłączenia w OC ; w związku z posiadaniem lub użytkowaniem broni palnej, pneumatycznej lub gazowej.
 • OC nauczyciela – rozszerzenie zapisu o żłobki.

Zachęcamy do zapoznania się z OWU – kliknij tutaj